top of page

싱글_무풍 1Way 냉방전용


 

싱글_무풍 1Way 냉방전용


  1. 직바람없이 시원한 무풍

  2. 냉방냉기를 더 멀리 더 빠르게 균일냉방

  3. 최대 61 %까지 에너지 절감되는 절전냉방 용량 2.3 kW 3.2 kW 4.0 kW 5.2 kW 6.0 kW 7.2 kW

 

Comments


bottom of page